Frequently asked questions

English

How can I add a new spot?


Did you find a new spot to park your van and do you want to share it with StayFree Community? That's awesome! 🖖 1. Find the area where it is possible to park the van. 2. Zoom the map and click on a 'Add spot' button in the bottom right corner. 3. Decide whether the spot can be accessible to all users or by your friends only. 4. Is it a wild spot? A Parking, or campsite? Select a spot type. 5. Name the spot and add spot features. 6. Describe the spot a bit - focus on what is most important for the user while searching for a place to park a van. 7. Add photos that will show what the spot looks like WELL DONE! ⭐️
How the cleanup works?


Everyone can make a Cleanup! 1. Did you park your van in wildness? 2. Do you see any garbage left on the spot? 3. Take the gloves, a bag and collect the trash. 4. Open StayFree, select a spot, click on 'Cleanup' 5. Add a photo of the garbage you have collected and publish it in the App:
THANK YOU! In this way we motivate others to keep all wild spots clean! 6. Regurarly check the Clean-up Ranking by clicking on 'Top Users' in the app:
How many spots can I add to a list?


With a free version you can add maximal 3 spots to your Favorite list. Do you need more spots and lists? No problem! Become a StayFree Premium User: - Create as many lists as you want -Add unlimited sposts to your lists
What are the spots lists?


With the spots lists you can organize your vanlife spots and travel plans into spots groups. Have quick access to your favourite spots. Create wishlists, save places that you have visited or spots that you don't want to forget.
How can I edit my spots lists?


To edit the name or description of your lists, click on the list name, hold it and swipe to the left:
How can I edit spots?


You can always edit the spots that you added. You can't edit spots added by other users, but you can write a review for these locations and add additional photos.
How can I contact StayFree Team?


Do you have a question, feedback or want to report a bug? Write to us at: support@stayfree.app. Our team will be happy to help you and answer all your questions.
How can I cancel my subscription?


How to cancel a subscription on your iPhone, iPad, or iPod touch: 1. Open the Settings app. 2. Tap your name. 3. Tap Subscriptions. 4. Tap the subscription that you want to manage. 5. Tap Cancel Subscription. If you don’t see Cancel, the subscription is already canceled and won't renew. How to cancel a subscription on your Android device: Important: When you uninstall the app, your subscription won't cancel. 1. Open the Google Play app . 2. At the top right, tap the profile icon. 3. Tap Payments & subscriptions Subscriptions. 4. Select the subscription you want to cancel. 5. Tap Cancel subscription. 6. Follow the instructions.
How can I delete my account?


In order to delete your account, open your profile in the app -> click on Edit -> scroll down and click on ' Remove Account'.
Can I use StyFree for free?


Yes, you can use StayFree for free, however Premium features are available only in paid version.

Deutsch

Wie kann ich einen neuen Spot hinzufügen?


Hast dz einen neuen Parkplatz für deinen Van gefunden und möchtes diesen mit der StayFree Community teilen? Das ist großartig! 🖖 1.Finde den Bereich, in dem der Van geparkt werden kann.
2. Zoome die Karte und klicke auf den 'Spot anlegen' Button unten rechts.
3. Entscheide, ob der Spot für alle Benutzer oder nur für deine Freunde sichtbar sein wird.
4. Ist es ein wilder Ort? Ein Parkplatz oder Campingplatz? Wähle einen Spot-Typ.
5. Benenne den Spot und fügen die Spot-Features hinzu
6. Beschreibe den Ort ein wenig - wie sieht die Umgebung aus, wie groß ist der Spot, ist er kostenlos?
7. Füge die Fotos hinzu, die zeigen, wie der Spot aussieht
Wie funktioniert das Cleanup?


Jeder kann ein Cleanup machen!
1. Hast du deinen Van in wilder Wildnis geparkt und siehst du Müll an dem Spot?
3. Nehme die Handschuhe, eine Tüte und sammele den Müll.
4. Öffne die StayFree, wähle einen Ort aus und klicke auf "Cleanup". 5. Füge ein Foto des gesammelten Müll hinzu und veröffentliche es in der App:
DANKE!

Auf diese Weise motivieren wir anderen Vanlfers, alle wilden Spots sauber zu halten!
Wie viele Plätze kann ich in die Listen hinzufügen?


Mit einer kostenlosen Version kannst du in die Favoritenliste maximal 3 Plätze hinzufügen. Benötigst du mehr Spots und Listen? Kein Problem! Werde ein StayFree Premium-Benutzer und:
- Erstelle so viele Listen, wie du möchtest
- Füge die Listen unbegrenzte Sposts hinzu
Was sind die Spots Listen?


Mit den Spotlisten kannst du deine Vanlife-Spots und Reisepläne in Spots Listen organisieren. So hast du den schnellen Zugriff auf deine Lieblingsorte und musst du die Karte nicht durchsuchen.
Erstelle die Listen mit deinen

  • Favoriten
  • Allen Orten, die du besuchen möchtest
Wie kann ich die Listen bearbeiten?


Um den Name oder die Beschreiung den Listen zu bearbeiten, klicke auf den Name der Liste, halte es und wische links:
Wie kann ich ein Spot bearbeiten?


Du kannst die von dir angelegte Spots immer bearbeiten. Die Orte, die anderen Nutzer hinzugefügt haben, können nicht bearbeitet werden. Bei diesen Spots kannst du eine Bewertung hinterlassen und weitere Fotos hinzufügen.
Wie kann ich StayFree kontaktieren?


Hast du eine Frage, Feedback oder möchstest du einen Fehler melden? Schreibe uns an: support@stayfree.app ! Unser Team hilft dir gerne weiter und beantwortet alle deine Fragen.
Wie kann ich mein Konto löschen?


Um dein Konto zu löschen, öffne dein Profil in der App -> klicke auf Bearbeiten -> scrolle nach unten und klicke auf 'Konto löschen'.
Wie kann ich mein Abonnement kündigen?


So kündigst du ein Abonnement auf deinem iPhone, iPad oder iPod touch: 1. Öffne die Einstellungen App.
2. Tippe auf deinen Namen.
3. Tippe auf Abonnements.
4. Tippe auf das Abonnement, das du verwalten möchtest.
5. Tippe auf Abonnement kündigen. Wenn Abbrechen nicht angezeigt wird, ist das Abonnement bereits gekündigt und wird nicht verlängert. So kündigst du ein Abonnement auf deinem Android-Gerät: Wichtig: Wenn du die App deinstallierst, wird dein Abo nicht gekündigt. 1.Öffne die Google Play App . 2.Tippe rechts oben auf das Profilsymbol. 3.Tippe auf Zahlungen & Abos Abos. 4. Wähle das Abo aus, das du kündigen möchtest. 5. Tippe auf Abo kündigen. 6. Folge der Anleitung.
Kann ich StayFree kostenlos benutzen?


Ja, du kannst StayFree App kostenlos benutzen, allerdings sind die Premium Funktionen nur in einer bezahlten Version verfügbar.

Polski

Jak mogę dodać nowy spot?


Znalazłeś nowy spot i chcesz podzielić się nim ze społecznością StayFree? To cudownie! 🖖 1. Znajdź miejsce, w którym można zaparkować vana.
2. Powiększ mapę i kliknij znak „dodaj spot” w prawym dolnym rogu.
3. Zdecyduj, czy spot może być dostępny dla wszystkich użytkowników, czy tylko dla twoich znajomych.
4. Czy to dzikie miejsce, parking czy camping? Wybierz typ miejsca.
5. Nazwij spot i dodaj wyposażenie spotu.
6. Opisz miejsce - skup się na tym, co jest dla użytkownika najważniejsze podczas szukania spotu do zaparkowania vana.
7. Dodaj zdjęcia, które pokażą, jak wygląda spot.
Jak mogę edytować spoty?


Zawsze możesz edytować dodane przez ciebie spoty.
Nie możesz edytować miejsc dodanych przez innych użytkowników, ale możesz napisać opinię o tych lokalizacjach i dodać dodatkowe zdjęcia.
Jak działa clean-up?


Każdy może zrobić clean-up! 1. Czy zaparkowałeś swojego vana na dziko?
2. Czy widzisz jakieś śmieci pozostawione na miejscu?
3. Weź rękawiczki, worek i zbierz śmieci.
4. Otwórz StayFree, wybierz miejsce na którym jesteś i kliknij „Cleanup”:
5. Dodaj zdjęcie zebranych śmieci i opublikuj je w aplikacji: 6. Regularnie sprawdzaj Ranking clean-ups, klikając w aplikacji „Ranking użytkowników”.
Ile spotów mogę dodać do listy?


W darmowej wersji możesz dodać maksymalnie 3 spoty do swojej listy Ulubionych. Potrzebujesz więcej spotów i list? Nie ma problemu! Zostań użytkownikiem Premium StayFree: - Twórz tyle list, ile chcesz
- Dodaj nieograniczoną liczbę spotów do swoich list
Jak mogę edytować moje listy spotów?


Aby edytować nazwę lub opis swoich list, kliknij nazwę listy, przytrzymaj ją i przesuń palcem w lewo:
Jak mogę skontaktować się z zespołem StayFree?


Masz pytanie, feedback lub chcesz zgłosić błąd? Napisz do nas na: support@stayfree.app. Nasz team chętnie Ci pomoże i odpowie na wszystkie Twoje pytania.
Jak mogę usunąć moje konto?


Aby usunąć konto, otwórz swój profil w aplikacji -> kliknij Edytuj -> przewiń w dół i kliknij „Usuń konto”.
Jak mogę wypowiedzieć moją subskrypcję?


Jak wypowiedzieć subskrypcję na iPhonie, iPadzie lub iPodzie touch: 1. Otwórz aplikację Ustawienia na iPhonie.
2. Wybierz swoje imię.
3. Wybierz Subskrypcje.
4. Wybierz subskrypcję, którą chcesz zarządzać. Nie widzisz subskrypcji, której szukasz?
5. Wybierz Anuluj subskrypcję. Jeśli nie widzisz opcji Anuluj, subskrypcja jest już anulowana i nie zostanie odnowiona. Jak wypowiedzieć subskrypcję na urządzeniu z Androidem: Skontaktuj się z naszym zespołem support@stayfree.app i napisz nam swój adres e-mail oraz numer zamówienia.